zespół serwisu www.success-way.pl w pełni respektuje prawo użytkowników niniejszego serwisu
(„Strona Internetowa”) w zakresie ochrony ich danych osobowych.
Wskazujemy, że do danych osobowych zaliczają się wszystkie dane, które dotyczą danej osoby lub
mogą się do niej odnosić, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i zachowanie
użytkownika. Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, by dane osobowe były przetwarzane w
sposób bezpieczny w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz z
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) (dalej:
Ustawa).
W związku z powyższym regulacjami prawnymi spoczywa na nas obowiązek poinformowania osób,
których dane dotyczą, o przysługujących im uprawnieniach. Z uwagi na to, serwis www.success-
way.pl wypełniając ten obowiązek niniejszym przedstawia Państwu następującą informację na temat
przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania z naszej Strony Internetowej.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Emin Akdogan, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą: Success Way Emin Akdogan, z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Leopolda
Staffa 2/14, NIP: 9730968374, REGON: 362278440 (dalej jako: „Administrator”). Kontakt z
Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: e-mail kontakt@successway.eu i numeru telefonu:

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1. zawarcia i wykonania łączącej Państwa z Administratorem umowy tj. w zakresie niezbędnym
do wykonania umowy, wsparcia procesu obsługi tej umowy, w szczególności w realizacji
zapewnienia sprawnego funkcjonowania wszelkich oferowanych usług e-learningowych (art.
6 ust. 1 lit. b) RODO),

2. na potrzeby dochodzenia roszczeń przez Administratora, prowadzenia marketingu
bezpośredniego, tworzenia analiz, zestawień i statystyk na nasze własne potrzeby tj. w
zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
3. na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów np. w zakresie księgowości i
rachunkowości (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
4. na potrzeby realizacji działań marketingowych i promocyjnych a także przesyłania ofert (tj.
art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do celu wykonania umowy
łączącej Państwo z Administratorem oraz otrzymania odpowiedzi na wszelkie zadane przez Państwa
pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zgoda

W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o
wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Nastąpi to w przypadku, gdy wykorzystanie podanych przez
Państwa danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego
lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne,
ale może być niezbędne do realizacji przez nas określonych czynności (np. przekazania Państwa
danych osobowych podmiotom trzecim). Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdym momencie
cofnąć, co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych osobowych przed
cofnięciem tej zgody.

Automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych

Serwer na którym zlokalizowana jest Strona Internetowa automatycznie i tymczasowo gromadzi dane
w serwerowych plikach Log, które są przekazywane przez przeglądarkę, o ile nie zostały
dezaktywowane. Podczas wizyty na naszej Stronie Internetowej gromadzimy następujące dane, które
są niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby poprawnie wyświetlać naszą Stronę Internetową
oraz zapewnić jej stabilne i bezpieczne działanie:
– adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
– zapytanie z pliku klienta,
– kod odpowiedzi http,
– strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie (referencyjny adres URL),
– godzina zapytania serwerowego

– typ i wersja przeglądarki
– system operacyjny komputera wysyłającego zapytanie.

W przypadku gdy wymienione powyżej informacje zawierają dane osobowe (zwłaszcza adres IP), ich
gromadzenie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj uzasadnionego interesu Administratora
w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
Okres przechowywania zależy od celu w jakim Administratora przetwarza dane osobowe. W
przypadku realizacji przez Administratora celów wynikających z zawartej umowy, dane osobowe będą
przetwarzane przez okres trwania tej umowy. W przypadku dochodzenia roszczeń, dane osobowe będą
przetwarzane przez okres, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest ich
dochodzenie. Na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów w zakresie księgowości i
rachunkowości, podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od końca roku,
w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z umową.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Na wskazane powyżej dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail, mogą Państwo w dowolnym
momencie złożyć do nas wniosek o:
a. sprostowanie (poprawienie) danych osobowych
b. usunięcie przetwarzanych danych osobowych
c. ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych
d. przeniesienie danych osobowych (po wypełnieniu przesłanek określonych w art. 20 RODO)
e. udostępnienie danych osobowych
f. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (np. w przypadku
przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego).

Obowiązek realizacji przez Administratora wskazanych powyżej uprawnień wynika z podstawy
prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych. Zakres każdego z tych praw i obowiązek jego
realizacji przez Administratora określony został w przepisach RODO.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przekazujemy:
a. naszym pracownikom i współpracownikom,
b. podwykonawcom wspierającym nas w świadczeniu usług marketingowych, księgowych czy
prawnych,
c. podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną oraz podmiotom świadczącym
usługi poczty elektronicznej.

Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają
Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Informacja o plikach cookies
1. Pikami cookies są dane informatyczne, które są zapisywane na komputerach lub urządzeniach
mobilnych za pośrednictwem stron internetowych i portali, z których korzysta użytkownik.
2. Wykorzystywane przez Administratora pliki cookie mogą być plikami sesyjnymi
(tymczasowe pliki cookies identyfikujące i śledzące użytkowników w ramach naszych stron
internetowych, aplikacji lub usług, które są kasowane po zamknięciu przez użytkownika
przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi) albo plikami trwałymi (pliki cookie
umożliwiające naszym stronom internetowym, aplikacjom lub usługom „zapamiętanie”
użytkownika oraz jego preferencji na stronie internetowej, które pozostają na zapisane na
komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika po zamknięciu przeglądarki lub wyjściu z
usługi).
3. Zarówno pliki sesyjne jak i pliki trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych lub jakichkolwiek informacji z komputerów lub urządzeń mobilnych, z których
korzysta użytkownik.
4. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla komputerów lub urządzeń
mobilnych, z których korzystają użytkownicy.
5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików do komputera
lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta. W przypadku ograniczenia dostępu,
korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe jedynie w takim zakresie, w jakim nie jest
wymagane zapisywanie plików cookies.
6. Możliwe jest samodzielne dokonanie zmiany ustawień przeglądarki w zakresie warunków
przechowywania plików cookies i uzyskiwania przez nie dostępu do urządzeń, z których

korzysta użytkownik. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Wyłączenie lub ograniczenie plików cookies do urządzenia może wpłynąć na sposób
korzystania ze strony internetowej
8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.